Žiadosť o zrušenie poskytovanej služby

Žiadosť o zrušenie poskytovanej služby

Žiadam o zrušenie poskytovanej elektronickej služby ………………………………. podľa zmluvy

Z dôvodu: ………………………..…………………………………………………

 ku dňu ……………………………………….

Fyzická osoba: Titl. Meno, Priezvisko uvedené na zmluve ………………………………………………………….

Ulica, PSČ, mesto: ………………………………………………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………….

telefón: …………………………………………………..

……………………………………………………….. Podpis oprávnenej osoby

Nasledujúce údaje vyplní spol.BSS, s r.o. len pri osobnom odovzdaní v prevádzke spoločnosti:

* Za spoločnosť BSS, s r.o. prevzal:

Meno: …………………………………………

Podpis: ………………………………………. Pečiatka spoločnosti  BSS,s.r.o:………………………….

Dňa ……………………………… v ……………………………………………. *

V prípade osobného odovzdania sa tlačivo vypĺňa 2x, po jednom origináli obom zmluvným stranám. Prevzatie za spoločnosť BSS,s.r.o  potvrdzuje len osoba poverená konateľom spoločnosti. Bez vyplnenia všetkých údajov vrátane odtlačku pečiatky nie je prevzatie platné. V prípade odoslania žiadosti poštou na adresu sídla spoločnosti slúži ako doklad potvrdená doručenka s vyznačeným odosielateľom a prijímateľom a čitateľným dátum odtlačky razítka zo Slovenskej pošty, a.s.