POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1 Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

1.2. Ako účastník v postavení spotrebiteľa máte právo odstúpiť od tejto zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej aj „zmluva“) bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy (v prípade zakúpenia služby) alebo prevzatia zakúpeného tovaru (v prípade zakúpenia tovaru).

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením a to listom poslaným poštou alebo doručeným osobne na adresu zákazníckeho centra BSS,s.r.o  alebo elektronicky podpísaným listom poslaným na adresu office@gigainternet.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý ste obdržali pri inštalácii alebo tvorí druhú stranu tohto dokumentu.

1.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Požiadaním o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, Vám vzniká povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia*, vrátane inštalácie zapožičaného zariadenia (tzv. zriaďovací poplatok)** do dňa, kedy ste nám písomnou formou oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

2.2. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na platby uvedené v bode

 2.1. tohto poučenia, ani na kompenzáciu prípadnej škody z dôvodu vrátenia poškodeného alebo neúplného zariadenia zapožičaného v rámci služieb, alebo škody z dôvodu nevrátenia zariadenia podľa bodu 2.5.4 ods. 1 Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti BSS, s r.o. (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby uvedeným v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.3. Zariadenie, ktoré Vám bolo zapožičané v rámci služieb, nám zašlite späť na našu adresu BSS, s r.o., Medvedzie 128/5, 02744 Tvrdošín  alebo ho prineste najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, inak ste povinní zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 2.5.4 ods. 1. Všeobecných podmienok. Lehota sa považuje za zachovanú, ak zariadenie odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

2.4. Priame náklady na vrátenie zapožičaného zariadenia znášate Vy.

2.5. Zakúpený tovar môžete nepoškodený doručiť na adresu ktoréhokoľvek nášho zákazníckeho centra.

2.6. Tovar má kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 2.7. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

2.8. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 2.9. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty zapožičaného zariadenia v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti zariadenia, pričom za zníženie hodnoty zariadenia sa považuje jeho poškodenie, zničenie alebo vrátenie neúplného zariadenia. *cena za skutočné plnenie sa vypočítava nasledovným matematickým vyjadrením: 𝑃𝑃 = 𝑃𝑑 𝑀𝑃 30 kde: PP vyjadruje výslednú cenu za skutočne poskytnuté plnenie (suma v eurách zaokrúhlená na eurocenty nadol) Pd predstavuje dobu (počet dní) poskytovania služby od zriadenia po odstúpenie Mp mesačný poplatok za službu podľa platnej tarify **výška zriaďovacieho poplatku v prípade odstúpenia od zmluvy je rovnaká ako zriaďovací poplatok k poskytovaným službám bez viazanosti a to podľa platnej tarify spoločnosti BSS, s r.o., ktorá je zverejnená na našom webovom sídle. V prípade, že spotrebiteľovi bol započítaný zvýhodnený poplatok za zriadenie prislúchajúci k službám s viazanosťou je spotrebiteľ povinný uhradiť zvyšok zriaďovacieho poplatku

3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

3.1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

3.2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

, 3.3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

3.4. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.